Liên kết

 1. Bộ tài nguyên và môi trường, cục biến đổi khí hậu
  http://www.dcc.gov.vn/
 2. Dữ liệu mở về phát triển Việt Nam (ODV)
  https://vietnam.opendevelopmentmekong.net
 3. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
  http://www.nchmf.gov.vn/
 4. Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường – Cơ quan ngôn luận của TW Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam
  https://baovemoitruong.org.vn/
 5. Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
  https://www.vepf.vn/
 6. Tổng cục môi trường
  http://vea.gov.vn/
 7. Viện khoa học – thủy văn và biến đổi khí hậu|
  http://www.imh.ac.vn/tin-tuc/
 8. Tổ chức PanNature hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.
  http://nature.org.vn/vn/
 9. Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam
  https://moitruong.com.vn/
 10. Và một số Website:
https://cialis-onlineq.com/cialis-600-mg-30-tablet/